Upcoming Workshops

Teenage COVID-19 Vaccine Education Workshop This Thursday (6/10) and Friday (6/11)

Learn more about FDA’s recent approval of COVID-19 vaccine for teens age 12 and older. We will be hosting in-language workshops presented by MedX Pharmacy this Thursday and Friday.

Date: 6/10/2021 | 2 p.m. CDT
Language: English
Zoom linkwww.tinyurl.com/TeenVaccineE
Meeting ID: 833 6246 5133
Passcode: 9800

Download Flyer
青少年新冠疫苗教育講座
學習更多關於美國藥物監督局近期獲批的為12歲及以上青少年提供的新冠疫苗的知識。 此講座將由美福藥局提供。時間: 6/11/2021 | 2 p.m. CDT
講座鏈接: www.tinyurl.com/TeenVaccineC
講座號: 879 4918 9875
講座密碼: 9800

Hội Thảo Giáo Dục Về Vắc-xin COVID-19 Cho Thanh Thiếu Niên
Tìm hiểu thêm về sự chấp thuận gần đây của FDA về vắc-xin COVID-19 cho đối tượng thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên. Hội thảo này được trình bày bởi MedX Pharmacy.Thời gian: 6/11/2021 | 3 p.m. CDT
Đường Liên Kết Zoom: www.tinyurl.com/TeenVaccineV
Mã ID của cuộc họp: 813 2741 6893
Mật khẩu: 9800

Visit www.ccchouston.org/covid19vaccine for more information.
COVID-19 Vaccine FAQ
Help predominantly Chinese and Vietnamese speakers address common questions about the COVID-19 Vaccine by sharing our FAQ Pamplet below.
Download FAQ Pamplet
For more information, visit www.vaccines.gov.