You’re Invited to our

Vietnamese Community Meeting
in May, 2024

________

Kính Mời Quý Vị Tham Gia Buổi Họp Cộng Đồng Người Việt Tháng 5, 2024

Friday, May 17th, at 3:00 pm
Thứ Sáu, Ngày 17 Tháng 5, vào lúc 3 giờ chiều

This meeting will be held virtually and in-person at:
Buổi họp này được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại:

HOPE – Alief Clinic,
1 Huffington Community Room West
13930 Bellaire Blvd
Houston, TX 77083

Click here to join the meeting
Bấm vào đây để tham gia buổi họp
This month we will be discussing:
Buổi họp tháng này chúng tôi sẽ thảo luận về:
  1. The Primary Run-Off/Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ
  2. FAQs for new and young voters/Các Câu Hỏi Thường Gặp cho các tri mới và trẻ
  3. Tips for voters/Các hướng dẫn cho cử tri

—————————–—————–

Sign up to be an Election Night Support Staff paid volunteer!

Ghi danh để trở thành Thiện Nguyện Viên làm việc cho Đêm Bầu Cử, được trả lương!

Click Here/Bấm Vào Đây