This month’s meeting was held virtually and in-person at:
Buổi họp của tháng này đã được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại:
Steve Radack Community Center
18650 Clay Rd, room 139
Houston, TX 77084

Let us know if this is a convenient location for you or if there are other locations you would like to see one of our Community Meetings be held at!

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu đây là một địa điểm thuận tiên cho quý vị, hoặc nếu quý vị muốn tham gia một trong Những Buổi Họp Cộng Đồng của chúng tôi ở những nơi khác!