The Alief ISD Board of Trustees voted in favor of participating in the lawsuit against the Texas Education Agency (TEA) during their September 19th Board meeting. This will make the district the second district in the Houston area (Spring Branch ISD) and the first urban district in the Houston area to join the lawsuit.

The lawsuit was initiated and filed by Kingsville ISD, which is located near Corpus Christi, TX. Since then, more than 50 school districts have united and joined the lawsuit.

“We continue to be committed to meeting the needs of our students, faculty, and staff here in Alief,” Alief ISD Superintendent of Schools Dr. Anthony Mays said. “We recognize TEA’s current practice of changing the game’s rules during the middle of the game could adversely impact our schools and community. In a time when public educators desperately need support, this action continues to make already challenging work more difficult by not acknowledging and respecting the hard work of our teachers and administrators.”

The lawsuit requests TEA halt the publication of this year’s accountability ratings to allow the school district to adapt to the revised sliding scale. This request would also coincide with the introduction of a revamped STAAR Test. The Alief Board of Trustees made their point clear. “Students and staff are expected to follow a defined set of rules and responsibilities,” the Alief ISD Board of Trustees said. “The same should be said for TEA. No one is above the law.”

For more information, please contact Kristyn Hunt Cathey, Chief of Communications & PR, at [email protected].


ALIEF ISD VOTA PARA UNIRSE A LA DEMANDA CONTRA EL SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE TEA

La Junta de Síndicos de Alief ISD votó a favor de participar en la demanda contra la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés) durante su reunión de la Junta del 19 de septiembre. Esto convertirá al distrito en el segundo distrito en el área de Houston (Spring Branch ISD) y en el primer distrito urbano en el área de Houston en unirse a la demanda.

La demanda fue iniciada y presentada por Kingsville ISD, que se encuentra ubicado cerca de Corpus Christi, TX. Desde entonces, más de 50 distritos escolares se han unido a la demanda.

“Seguimos comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, maestros y personal aquí en Alief”, dijo el Dr. Anthony Mays, Superintendente de Escuelas de Alief ISD. “Reconocemos que la práctica actual de TEA de cambiar las reglas del juego en mitad del partido podría afectar negativamente a nuestras escuelas y a nuestra comunidad. En un momento en que los educadores públicos necesitan apoyo desesperadamente, esta acción continúa dificultando aún más un trabajo, ya de por sí difícil, al no reconocer ni respetar el arduo trabajo de nuestros maestros y administradores”.

La demanda solicita a la TEA que detenga la publicación de las calificaciones de desempeño (accountability ratings) de este año para permitir que el distrito escolar se adapte a la escala variable revisada. Esta petición coincidiría también con la introducción de una prueba STAAR renovada. La Junta de Síndicos de Alief dejó en claro su punto. “Se espera que los estudiantes y el personal sigan un conjunto definido de reglas y responsabilidades”, dijo la Junta de Síndicos de Alief ISD. “Lo mismo debería decirse de TEA. Nadie está por encima de la ley”.

Para obtener más información, póngase en contacto con Kristyn Hunt Cathey, Directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas, escribiendo un correo electrónico a [email protected].


ALIEF ISD BỎ PHIẾU THAM GIA VỤ KIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA TEA

Hội Đồng Quản Trị của Alief ISD đã bỏ phiếu thuận tham gia vụ kiện Cơ Quan Giáo Dục Texas (TEA) trong cuộc họp của Hội Đồng được tổ chức vào ngày 19 tháng 9. Quyết định này khiến chúng ta là học khu thứ hai trong khu vực Houston (sau Spring Branch ISD) và là học khu nội thành đầu tiên của khu vực Houstone tham gia vụ kiện này.

Vụ kiện này do Kingsville ISD, một học khu nằm gần Corpus Christi, TX, khởi xướng và đệ đơn. Kể từ đó, đã có hơn 50 học khu cùng đồng lòng và tham gia vụ kiện này.

Tiến sĩ Anthony Mays, Tổng Giám Đốc Học Khu Alief ISD phát biểu: “Chúng tôi tiếp tục cam kết sẽ đáp ứng các nhu cầu của học sinh, giáo viên, và nhân viên của chúng tôi, tại Alief này. Chúng tôi nhận thấy hành động hiện tại của TEA là thay đổi luật chơi vào đúng giữa thời điểm cuộc chơi đang diễn ra, và điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực lên các trường học và cộng đồng chúng ta. Vào thời điểm mà các nhà giáo dục công lập đang cực kỳ cần được trợ giúp, hành động này tiếp tục khiến công việc vốn đã đầy thách thức trở nên khó khăn hơn, vì hành động đó không công nhận và tôn trọng quá trình làm việc chăm chỉ của các giáo viên và quản trị viên chúng tôi.”

Vụ kiện yêu cầu TEA ngừng công bố bảng xếp hạng mức trách nhiệm giải trình của năm nay để các học khu điều chỉnh cho phù hợp với thang trượt xếp hạng được sửa đổi. Yêu cầu này cũng trùng hợp với thời điểm Bài Kiểm Tra STAAR đang được sửa đổi, cải tiến. Hội Đồng Quản Trị Alief đưa ra quan điểm rất rõ ràng. Hội Đồng Quản Trị Alief ISD tuyên bố: “Học sinh và nhân viên được mong đợi là sẽ tuân theo một bộ quy tắc và trách nhiệm cụ thể và rõ ràng. TEA cũng cần tuân theo đúng quy tắc đó. Không có bất kỳ ai được đứng trên luật pháp.”

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ bà Kristyn Hunt Cathey, Trưởng Bộ Phận Truyền Thông và Quan Hệ Công Chúng, theo địa chỉ[email protected].