Radio Saigon airs SBA Economic Injury Disaster Loan (EIDL) Procedures and COVID19 Community Updates

Radio Saigon phát sóng trực tiếp về thủ tục vay nợ trong sự thiệt hại của khủng hoảng kinh tế, và cập nhật thông tin về COVID-19

Please see a recent discussion with SBA District Deputy Director Mark Winchester and Councilwoman Tiffany Thomas, District F regarding SBA Economic Injury Disaster Loan (EIDL) and COVID19 Community updates that was aired on Radio Saigon. This show was taped in both English and Vietnamese.

Mời nghe chương trình phát thanh trên đài phát thanh Saigon về cuộc thảo luận giữa phó giám đốc SBA Mark Winchester và bà nghị viên thành phố Tiffany Thomas về vấn đề thủ tục vay nợ trong sự thiệt hại của khủng hoảng kinh tế, và cập nhật thông tin về COVID-19. Chương trình phát sóng gồm cả Anh ngữ và Việt ngữ